با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

خشک کن هوای فشرده

خشک کن (درایر) های جذبی و تبریدی تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن، بهترین انتخاب برای همه انواع صنایع با کاربردهای مختلف هستند.

هوای فشرده تولید شده توسط کمپرسور هوای فشرده مقدار قابل توجهی آب و روغن و نا خالص های دیگر به همراه دارد. در صورت ورود بخار آب به خطوط هوای فشرده، بخار متراکم شده و موجب اکسیداسیون، خوردگی و تخریب تجهیزات خط تولید می گردد.

حداکثر نقطه تراکنم بخار آب در هر گازی به دما و فشار آن بستگی دارد. زمانی که تراکم آب به دما و فشار کاری مشخص برسد، آن دما نشان دهنده نقطه شبنم می باشد. یعنی اگر برودت هوا به زیر نقطه شبنم برسد، بخار آب موجود در هوا خود را به صورت بخار آب نمایان می سازد که موجب بروز مشکل در خط تولید میگردد. نقطه شبنم درایرهای دیسکانت ۲۰- تا ۷۰- درجه سانتی گراد می باشد.

IMEN_Adsorption_Dryer
IMEN Adsorption Dryer
IMEN Refrigeration Dryer

شرکت تولیدی صنایع هوای فشرده ایمن به عنوان واردکننده اصلی درایرهای اروپایی و آسیایی (ترکیه) و نماینده اصلی برندهای زیر می باشد:
SAFE فرانسه و MAX-AIR ترکیه

دیدگاه ها بسته است