با هوای فشرده ایمن


صفحه ما
مشتریان ما

Shamal – Chinook

در این تصویر میکروفیلترهای برند Shamal-Chinook قابل رویت است. در هر کدام از این میکروفیلترها حداقل یک عدد المنت فیلتر یا کارتیج قرار میگیرد که قطعه ای مصرفی بوده و باید به طور دوره ای تعویض گردد تا موجب خسارت به سیسم هوای فشرده نشود.

المنت فیلتر - Shamal - Chinook

المنت فیلتر – Shamal – Chinook
در سه گرید یا مش D ، C و E در ابعاد و سایزهای مختلف (جدول زیر) تولید میشوند.

Capacity – m3/minElement Filter Model
C – D – E
Microfilter Model
0.5FO 05FO 05
1.0FO 010FO 010
1.8FO 018FO 018
3.0FO 030FO 030
3.4FO 034FO 034
5.0FO 050FO 050
7.2FO 072FO 072
9.5FO 095FO 095
12.5FO 125FO 125
16.5FO 165FO 165
19.0FO 190FO 190
22.0FO 220FO 220
28.0FO 280FO 280
35.0FO 350FO 350
44.0FO 440FO 440

دیدگاه ها بسته است